Deponie

Význam: deponie

Deponie je místo určené pro ukládání odpadu. Je to místo, kde jsou odpadky uspořádány a uloženy tak, aby minimalizovaly negativní dopady na životní prostředí a veřejné zdraví. Deponie může být skládka odpadů, která může být navržena a řízena tak, aby minimalizovala škodlivé účinky na životní prostředí.

Vysvětluje ChatGPT od Open Ai

Další významy?

Výraz “deponie” se také používá v různých kontextech mimo odpadové hospodářství:

  1. V právním smyslu může “deponie” označovat místo, kde jsou dočasně uloženy věci za účelem budoucího vyzvednutí nebo návratu majiteli.
  2. V geologii může “deponie” označovat vrstvu hornin nebo sedimentů, které se v průběhu času usazují nebo hromadí.
  3. V lingvistice se termín “deponie” používá pro slova nebo výrazy, které nejsou běžně používané, ale které přesto existují v jazyce a jsou součástí jeho slovní zásoby.
  4. V ekonomii se může “deponie” vztahovat k peněžním prostředkům nebo hodnotám, které jsou uloženy nebo uskladněny určitým způsobem.
  5. V kontextu chemie a farmacie může “deponie” označovat místo, kde se nějaká látka ukládá nebo hromadí v těle.

Každý z těchto významů má specifický kontext, ve kterém se používá a odkazuje na různé situace nebo jevy.

Deponie jednou větou

Deponie je místo určené pro systematické ukládání odpadu s ohledem na minimalizaci environmentálních dopadů.