Vyvrácené vědecké teorie

Hledám vědecké teorie, které byli dlouhou dobu přijímány, než se ukázali jako nepravdivé

Existuje mnoho vědeckých teorií, které byly v minulosti považovány za platné, ale později byly vyvráceny. Některé z nejznámějších příkladů jsou:

  1. Geocentrický model – Tento model popisoval naše sluneční soustavu s Zemí jako středem vesmíru. Tato teorie byla přijímána po staletí, ale byla nakonec vyvrácena heliocentrickým modelem, který popisuje slunce jako střed sluneční soustavy.
  2. Flogistonová teorie – odpověď smazána, opakující se téma, viz. níže 2x.
  3. Lamarckova teorie dědičnosti – Tato teorie, kterou navrhl Jean-Baptiste Lamarck v 18. století, tvrdila, že dědičnost je založena na získaných vlastnostech. Tento koncept byl později nahrazen Mendelovým dědičnostním zákonem, který tvrdí, že dědičnost je založena na genech.
  4. Miasmatická teorie nemocí – Tato teorie z 19. století tvrdila, že nemoci jsou způsobeny špatným vzduchem nebo miasmaty, které se šíří v ovzduší. Tuto teorii nahradila teorie mikroorganismů jako příčiny nemocí.
  5. Teorie flogistonu a kalorické teorie tepla – Tato teorie z 18. století tvrdila, že teplo je způsobeno tokem látky nazývané flogiston nebo kalorická substancí, která se pohybuje z horkého tělesa na studené těleso. Tyto teorie byly nakonec nahrazeny termodynamickým modelem tepla a druhým zákonem termodynamiky.

Vysvětlije chat GPT od open ai.

Další příklady?

Samozřejmě, tady jsou další příklady:

Newtonův zákon gravitace – Tento zákon byl formulován v 17. století a popisuje gravitační sílu mezi dvěma objekty. Byl to úspěch v oblasti fyziky, ale byl nakonec nahrazen obecnou teorií relativity Alberta Einsteina, která přináší rozšíření Newtonových poznatků na kosmickou škálu.

Teorie flogistonu v hoření a oxidace – Tuto teorii, kterou zavedl Georg Ernst Stahl v 17. století, předpokládala, že hoření je způsobeno látkou nazývanou flogiston, která se uvolňuje z hořících látek. Tato teorie byla nakonec vyvrácena, když Antoine Lavoisier objevil, že hoření je ve skutečnosti oxidační proces a že kyslík je zapojen do spalování.

Etherová teorie světla – Tato teorie, kterou navrhl v 19. století James Clerk Maxwell, předpokládala, že světlo se šíří v průhledném médiu zvaném éter. Tato teorie byla vyvrácena experimenty Michelsona a Morleyho, které ukázaly, že neexistuje žádný éterový pohyb.

Konstanta rychlosti světla – V 19. století se věřilo, že rychlost světla je konstantní a nezávislá na pohybu pozorovatele. Tato teorie byla potvrzena experimenty Michelsona a Morleyho a byla později zakotvena v teorii relativity.

Luminiferová éterová teorie – Tato teorie, kterou navrhl v 19. století Hendrik Lorentz, předpokládala existenci éteru, který umožňuje šíření světla. Tato teorie byla nakonec vyvrácena teorií relativity.

Tyto příklady ukazují, jak věda nepřestává hledat a ověřovat nové poznatky, které mohou nahradit předchozí teorie.

Článek může obsahovat nepřesnosti, berte na vědomí, že Vám odpovídá jazykový model chat GPT od open ai. Informace ověřujte!